Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti DTCH Slovakia s.r.o.

 

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom, alebo kupujúcim - podnikateľom a spoločnosťou DTCH Slovakia s.r.o.,so sídlom Brigádnická 217/8, 040 11 Košice, IČO 46561048 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.detecha.sk (ďalej len "e-shop"). Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu upravovať odlišne práva a povinnosti kupujúcich, ktorý sú spotrebiteľom a kupujúcich, ktorý sú podnikateľom a to najmä preto, že spotrebiteľ je považovaný za slabšiu zmluvnú stranu ktorej je potreba poskytnúť zvýšenú právnu ochranu. To, či sa konkrétne ustanovenie týchto VOP vzťahuje na kupujúceho – spotrebiteľa, alebo kupujúceho – podnikateľa musí byť v každom článku výslovne uvedené, inak sa má za to, že sa vzťahuje na obe tieto skupiny kupujúcich. 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.detecha.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. Ustanovenia, ktoré sú odchylné od týchto VOP je možné zjednať v kúpnej zmluve. Tieto odchylné ustanovenia majú prednosť pred týmito VOP.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a v prípade kupujúceho – spotrebiteľa aj zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a ďalšou legislatívou, ktorá upravuje právne vzťahy zo spotrebiteľmi.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v e-shope zaregistrovaná, alebo nezaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú prevádzkovateľom e-shopu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný e-shopom alebo e-mail odoslaný na elektronickú alebo fyzickú adresu predávajúceho.

II.

Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, alebo v prípade objednávky emailom, alebo písomne informácie, ktoré sú nevyhnutné k jeho identifikácii.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Návrh zmluvy urobený kupujúcim – podnikateľom je neodvolateľný po dobu 5 dní od jeho urobenia.

2.3 Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nieje obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky tovaru umiestnené na webovom rozhraní e-shopu sú nezáväzné a predávajúci nieje  povinný uzatvoriť zmluvu ohľadne tohoto tovaru.

2.4 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v e-shope predávajúcim. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou DTCH Slovakia s.r.o.. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar odošle kupujúcemu do 5-tich dní odo dňa urobenia objednávky, ibaže tovar nemá skladom, alebo je objednávka urobená v období zvýšeného predaja (napr. vianočné, alebo veľkonočné sviatky), kedy sa táto lehota predlžuje o ďalších 5-tich dní. Odoslanie tovaru sa považuje za potvrdenie objednávky kupujúcemu a teda prijatie návrhu na uzatvorenie návrhu zmluvy mlčky, teda bez potreby potvrdzovať objednávku emailom.

2.5 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

III.

Storno objednávky kupujúceho

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci – spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Kupujúci – podnikateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek po uplynutí lehoty 5-tich dní odo dňa urobenia objednávky, avšak iba pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky môžu kupujúci stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

* prípade, že kupujúci - podnikateľ si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

IV.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci - spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Rovnaké právo má kupujúci - spotrebiteľ aj pri kúpe tovaru v kamennej predajni. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

Kupujúci – spotrebiteľ má zároveň právo na odstúpenie od zmluvy pri neodstrániteľnej vade tovaru, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady.

Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci - spotrebiteľ aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu - spotrebiteľovi a kupujúci - spotrebiteľ dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia v lehote 14-tich dní.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

  • kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Ak kupujúci - spotrebiteľ už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt, a to za nasledujúcich odporúčaných podmienok:tovar by mal byť v pôvodnom obale

  1. tovar nesmie byť použitý nad rámec povinnosti predávajúceho predviesť spotrebiteľovi výrobok
  2. tovar musí byť nepoškodený
  3. tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  4. zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
  5. Peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní.

Tovar by mal byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených odporúčaných podmienok môže byť odstúpenie od kúpnej zmluvy (najmä pokiaľ bude tovar poškodený, alebo zjavne používaný) považované za odporujúce povahe a účelu zvýšenej ochrany spotrebiteľa a predávajúci môže využiť dovolené prostriedky právnej ochrany, najmä pokiaľ sa týka akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V.

Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

5.4 Predávajúci má právo navrhnúť kupujúcemu iný spôsob platby, než je uvedený v e-shope vzhľadom k charakteristike objednaného tovaru (napr. zvýšená kvantita, špeciálna objednávka, a i.), ako napr. platba predom prevodom na účet, platba na dobierku.

VI.

Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť DTCH Slovakia s.r.o. si balné účtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky zo všetkých zliav. Ceny poštovného si môžete pozrieť tu.

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

VII.

Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti DTCH Slovakia s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií, a to pred odoslaním tovaru, alebo platbou v hotovosti na predajni, alebo iným individuálne zjednaným spôsobom.

7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

VIII.

Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v prevádzke spoločnosti DTCH Slovakia s.r.o. po vzájomnej dohode.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

IX.

Ochrana osobných dát

9.1 Spoločnosť DTCH Slovakia s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

9.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

9.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.8. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.