Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti DTCH Slovakia s.r.o.

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tento reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti DTCH Slovakia s.r.o., so sídlom: Brigádnická 8, 040 11 Košice, IČO:46561048, (ďalej ako „predávajúci“), internetového obchodu www.detecha.sk a upravuje postup zmluvných strán pri reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode predávajúceho.

1.2 Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 7, 8, 9, 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku").

1.3 Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.4 Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je zverejnený na internetovej stránke DTCH Slovakia s.r.o. www.detecha.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi obchodnými podmienkami DTCH Slovakia s.r.o. a týmto reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť reklamačný poriadok.

1.5 Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi DTCH Slovakia s.r.o. a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.

1.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s reklamačným poriadkom súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru a o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

1.7 Záruka sa vzťahuje len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

II.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa objavia počas záručnej doby.

2.2 Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

2.3 Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote, tá je zo zákona 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2.4 Práva zodpovednosti za vady zaniknú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe. Kupujúci musí tovar skladovať až do konečného písomného alebo súdom potvrdeného rozhodnutia tak, aby sa vylúčilo jeho ďalšie poškodenie.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol: 

 • poškodovaný mechanicky alebo inak
 • používaný na iný účel než na aký bol tovar určený
 • zle uložený tovar, alebo tovar používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho
 • vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, ktorých intenzita nie je obvyklá pre SR
 • predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadne vady vzniknuté v jeho dôsledku

III.

Informácie pre kupujúceho

3.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť v lehote 14 pracovných dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (nevzťahuje sa ak ste nakúpili ako firma).

3.2 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy je povinný predávajúcemu doručiť tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

3.3 Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený.

3.4 Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po doručení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou avšak predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. (faxom, e-mailom alebo poštou).

3.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Vrátený tovar musí byť vrátený priamo na adresu predávajúceho: DTCH Slovakia s.r.o., Brigádnická 8, 040 11 Košice. Tovar poslaný na poštu, alebo iné úložne miesto nebude odtiaľ prevzatý.

3.6 Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu ak:

 • je nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho.
 • kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

3.7 Z možností odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené nasledovné položky:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. zakrývacia fólia, náhradné valce, špeciálne pásky a iné)
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ako sú všetky na zákazku namiešané odtiene resp. individuálne namiešané odtiene. 

IV.

Spôsob vybavenia reklamácie

4.1 Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho: DTCH Slovakia s.r.o., so sídlom: Brigádnická 8, 040 11 Košice.

4.2 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bezodkladne, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

4.3 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej podobe alebo vo forme mailu. V potvrdení musia byť presne označené chyby tovaru.

4.4 Pri reklamácií predávajúci stanoví spôsob vybavenia reklamácie ihneď, pri zložitejších prípadoch do 3 dní od začatia reklamačného konania, v prípadoch, ak je potrebné zložité technické posúdenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa reklamačné konanie začalo.

4.5 Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade, že uplynie táto lehota má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať výmenu tovaru za nový tovar.

4.6 Ak si kupujúci uplatni reklamáciu do prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska, ktoré vydá autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba. Náklady spojené s odborným posudkom hradí predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok.

4.7 Ak si kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od zakúpenia tovaru a tá je predávajúcim zamietnutá, predávajúci je povinný písomne informovať kupujúceho, kam môže poslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, že kupujúci pošle tovar na odborné posúdenie osobe, o ktorej ho predávajúci informoval, náklady na posúdenie hradí predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok

4.7 Ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, kupujúci môže uplatniť reklamáciu ešte raz. Záručná doba neplynie počas odborného posudzovania tovaru.

4.8 Predávajúci kupujúcemu do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie uhradí všetky náklady spojené s odborným posúdením tovaru. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.

 4.9 Akým spôsobom bude reklamácia vybavená určí kupujúci. Ak kupujúci určí nevhodný spôsob vybavenie reklamácie, predávajúci mu navrhne vhodnejší spôsob (napr. ak si kupujúci myslí, že ide o odstrániteľnú chybu a predávajúci zistí, že ide o neodstrániteľnú chybu). V prípade, že spotrebiteľ neurčí spôsob akým má byť vybavená reklamácia, stanoví ho predávajúci.

4.10 Potvrdenie o uplatnení reklamácie je kupujúcemu doručené ihneď, ak to nie je možné, tak bez neskôr bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o uplatnení reklamácie zahŕňa:

 • kedy bola reklamácia uplatnená,
 • čo je reklamované - popis vady,
 • spôsob vybavenia reklamácie, ktorý je kupujúcim vybraný,
 • potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie,
 • potvrdenie o prevedení opravy,
 • doba trvania reklamácie,
 • odôvodnenie zamietnutia reklamácií - v prípade, že bola zamietnutá.
 • Keď je reklamácia vybavená predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu, e-mailom, SMS, alebo telefonicky. Ak kupujúci poslal tovar prepravnou spoločnosťou, bude po jej vybavení automaticky zaslaný na jeho adresu.
 • V prípade uznanie reklamácie predávajúci vráti sumu za tovar kupujúcemu na jeho bankový účet.

4.11 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
 • uplynutím záručnej doby tovaru.
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

V.

Záverečné ustanovenia

5.1 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

5.2 Kupujúci má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi spotrebiteľom ako zákazníkom e-shopu a prevádzkovateľom e-shopu.

5.3 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v reklamačnom poriadku v súlade so zákonnými ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov.

 

V Košiciach 1.8.2018