Detecha Epoxyban

Kód: 8159002 8159005 8159020 8159302 8159305 8159320 8159742 8159745 8159748 8159342 8159345 8159340 8159442 8159445 8159448 8159142 8159145 8159148 8159502 8159505 8159520 8159802 8159805 8159820 8159902 8159905 8159920 8159202 8159205 8159220 Zvoľte variant
ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO ZADARMOZADARMO
Detecha Epoxyban 5 kg
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Skladom Skladom Na objednávku do 5-tich dní Skladom Skladom Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Na objednávku do 5-tich dní Zvoľte variant
Farba
Hmotnosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Ten kto hľadá naozaj farbu, ktorá vydrží veľmi veľa, by mal zvoliť Epoxyban. Maximálna mechanická odolnosť, odolnosť ropným produktom, protišmyková vlastnosť. Vďaka 100% obsahu sušiny sa dá použiť aj ako liata podlaha. Farba vhodná najmä do interiéru ako garáže, skladové a výrobné haly, ale aj bazény a iné betónové povrchy. Má taktiež atest na dlhodobý styk s potravinami.

Detailné informácie

Podrobný popis

Epoxyban je dvojzložková epoxidová farba na betón a iných savých materiálov do interiéru. Je vhodná na silno zaťažované plochy ako sú garáže, sklady, dielne, výrobné haly, terasy, bazény a pod. Môže sa použiť na nátery drevotrieskových dosiek, múrov a ďalších poréznych materiálov.

Vyznačuje sa vysokou mechanickou odolnosťou, vzdoruje ropným produktom a väčšine bežných chemikálií. Dá sa použiť aj ako liata podlahovina, neobsahuje rozpúšťadla a pri vytvrdzovaní nemení objem. Je možné ju aplikovať v ľubovoľne silnej vrstve. Výsledný náter je lesklý. Pôsobením poveternostných vplyvov a UV žiareniu dochádza k pozvoľnému žltnutiu a strate lesku, preto ho odporúčame aplikovať prevažne v interiéry. Epoxyban je vhodný pre dlhodobý kontakt s potravinami uvedenými v odbornom posudku (v záložke prílohy). Nie je určený na nátery nábytku, detských hračiek a vonkajších omietok.

Vlastnosti

  • Vhodný na silne zaťažované plochy
  • Náter je odolný voči ropným produktom, chemikáliám, posypovej soli a horúcim pneumatikám
  • Obsahuje 100% sušiny - čo na podlahu nanesiete to tam aj ostane
  • Dodáva sa spolu s potrebným množstvom tužidla
  • Atestované na proti sklz za sucha aj mokra
  • Veľmi dlhá životnosť náteru
  • Vynikajúce izolačné vlastnosti

Odporúčaný pracovný postup

Betónový podklad musí byť suchý, savý, vyzretý (min. 28 dní), izolovaný proti spodnej vlhkosti, neleštený. Na povrchu nesmie byť vyplavené cementové mlieko (vyschnutý cementový prach). Podklad musí byť zbavený prachu, nesmie byť znečistený mastnotami, škvrnami od nafty, asfaltu alebo inými nečistotami. Prachové nečistoty je potrebné vysať výkonným vysávačom. V prípade čistenia vodným lúčom je potrebné nechať podklad dôkladne vyschnúť. Relatívna vlhkosť podkladu nesmie prekročiť 15%.

Pomer tuženia

Náterová hmota, zložka A a zložka B, je dodávaná v baleniach určených správnemu pomeru tuženia 4:1. Ak potrebujete oddeliť menšie množstvo, je potrebné v tomto pomere obe zložky presne odvážiť (zložka A 4 diely, zložka B 1 diel). Nesprávny pomer natuženia, spôsobený chybným odvážením, spôsobí nedostatočné vytvrdnutie náterového filmu, príliš skoré tuhnutie prípadne vo výsledku odtieňové odchýlky. 

Penetračný náter

Na savé podklady odporúčame vykonať jeden penetračný náter takzvanú medzivrstvu medzi podkladom a vrchnými vrstvami. Penetračný náter aplikujeme tak že zložku A premiešame dôkladne mechanickým miešadlom. Po dôkladnom premiešaní pridáme potrebné množstvo tužidla a znovu dôkladne premiešame. Dôležité je aby sme premiešali aj spodné vrstvy farby v plechovke a tá sa spojila s tužidlom. Potom za stáleho miešania pridávame riedidlo na epoxidové farby S 6300 v pomere 2:1 (2 diely Epoxybanu : 1 diel riedidla). Doba spracovateľnosti natuženej zmesi je 90 minút pri teplote 20°C a 45 minút pri teplote 30°C.

Vrchný náter

Zložku A dôkladne premiešajte mechanickým miešadlom. Pridajte tužidlo - zložku B a znovu veľmi detailne premiešajte v celom objeme. Farbu už nerieďte. Obvyklá doba miešania vrtuľovým miešadlom sú dve minúty. Dbajte nato, aby ste do miešanej kompozície nezapracovávali vzduch. Miešajte pri nízkych otáčkach. Natuženú zmes odporúčame po premiešaní preliať do inej nádoby a znovu dôkladne premiešať. Doba natuženej zmesi je 60 minút pri teplote 20°C. Natužená hmota sa pri reakcii farby a tužidla sama zahrieva a doba spracovateľnosti sa tým podstatne skracuje. Finálnu vrstvu aplikujte vždy farbou rovnakej výrobnej šarže aby sa vylúčili prípadne odtieňové rozdiely.

Nanášanie

Farba Epoxyban sa nanáša štetcom, valčekom na epoxidové farby alebo striekaním. Vrchná vrstva sa nanáša v jednej alebo dvoch vrstvách po zaschnutí penetračnej vrstvy. Epoxyban najčastejšie vylejeme na pripravenú plochu a rozvalcujeme valčekom s krátkym chlpom 4-6 mm určeným pre aplikácie epoxidových farieb, prípadne roztiahneme oceľovým pravítkom. Ak je potrebné v prípade tvorenia vzduchových bublín odvzdušníme odvzdušňovacím valcom.

Riedenie

Farbu riedime riedidlom S 6300 na epoxidové farby.

Výdatnosť

Teoretická výdatnosť na jednu vrstvu je 3,5 m2 z jedného kilogramu farby pri suchej hrúbke 200 µm. Pri zaschnutej hrúbke 1mm je spotreba 1,46 kilogramu natuženej zmesi na 1m2.

Doba schnutia

Podlaha je opatrne pochôdzna po 24 hodinách. Konečných vlastností náter získava po 5 - 7 dňoch.

Balenia

2,5 kg; 5 kg; 20 kg; - možnosť tónovať aj iné odtiene RAL od 200 kg;

Zložka A

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
2.2 Prvky označenia
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Varovanie

Nebezpečné látky
epoxidová živica z bisfenolu A a epichlórhydrínu (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700) formaldehyd, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom a fenolom (alkoxymetyl)oxiran (alkyl C12-C1
Štandardné vety o nebezpečnosti
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

 

Zložka B

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Acute Tox. 4, H302+H332 Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 2, H411
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Škodlivý po požití alebo pri vdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
2.2 Prvky označenia
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky
Polyoxypropyléndiamín Adukt alifatického polyamínu benzylalkohol
m-fenylénbis(methylamín) kyselina salicylová
Štandardné vety o nebezpečnosti
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H302+H332 Škodlivý po požití alebo pri vdýchnutí.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte.
P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P310 Okamžite volajte lekára.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Dodatočné parametre

Kategória: Farby
Záruka: 3 roky